Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

lessons2017

 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Δημοσίευση: 11/06/2016

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», οι οποίες θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-17.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Α. Με τα μαθη?ματα πρω?της (Α ?) ανα?θεσης οι εκπαιδευτικοι? καλυ?πτουν το υποχρεωτικο? τους ωρα?ριο, ενω? με τα μαθη?ματα δευ?τερης (Β ?) ανα?θεσης συμπληρω?νουν το υποχρεωτικο? τους ωρα?ριο η? καλυ?πτουν εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες.

Ο?ταν ε?νας εκπαιδευτικο?ς διδα?σκει μαθη?ματα δευ?τερης ανα?θεσης, ει?τε απο? τη βασικη? του ειδικο?τητα ει?τε απο? τη δευ?τερη ειδικο?τητα που του ε?χει αποδοθει?, οι ω?ρες των μαθημα?των δευ?τερης ανα?θεσης δεν πρε?πει να υπερβαι?νουν το ο?ριο των ε?ντεκα (11) διδακτικω?ν ωρω?ν.

Β. Στην κα?λυψη των ωρω?ν των μαθημα?των α' ανα?θεσης, μεταξυ? εκπαιδευτικω?ν του ι?διου κλα?δου η? ειδικο?τητας, προηγει?ται ο παλαιο?τερος οργανικα? τοποθετηθει?ς στη σχολικη? μονα?δα.

Το ι?διο ισχυ?ει και για τις περιπτω?σεις εκπαιδευτικω?ν διαφορετικω?ν κλα?δων η? ειδικοτη?των με οργανικη? τοποθε?τηση στην ι?δια σχολικη? μονα?δα, οι οποι?οι ε?χουν ω?ρες μαθημα?των σε κοινη? α' ανα?θεση.

1. Σε περι?πτωση που υπηρετου?ν στο ι?διο σχολει?ο εκπαιδευτικοι? των ειδικοτη?των ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγει?ται στην επιλογη? του μαθη?ματος της Φυσικη?ς ο εκπαιδευτικο?ς ειδικο?τητας ΠΕ04.01.

2. Το μα?θημα «Ερευνητικη? Εργασι?α» διδα?σκεται απο? ε?ναν εκπαιδευτικο? και ανατι?θεται, αφου? ανατεθου?ν στους εκπαιδευτικου?ς τα διδασκο?μενα μαθη?ματα της ειδικο?τητα?ς τους. Οι εκπαιδευτικοι? μπορου?ν να αναλα?βουν την εποπτει?α και καθοδη?γηση με?χρι δυ?ο Τμημα?των Ερευνητικη?ς Εργασι?ας ανα? τετρα?μηνο.

Οι εκπαιδευτικοι? των κλα?δων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορου?ν να αναλα?βουν την εποπτει?α και καθοδη?γηση με?χρι δυ?ο Τμημα?των Ερευνητικη?ς Εργασι?ας ανα? τετρα?μηνο, εφο?σον:

α. απαιτει?ται για τη συμπλη?ρωση του υποχρεωτικου? τους ωραρι?ου και

β. δεν απαιτει?ται η μετακι?νηση? τους σε α?λλη σχολικη? μονα?δα για κα?λυψη ωρω?ν της ειδικο?τητα?ς τους, συ?μφωνα με τις ανα?γκες της οικει?ας Διευ?θυνσης Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης.

Οι εκπαιδευτικοι? των κλα?δων-ειδικοτη?των ΠΕ12 (εκτο?ς ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτο?ς ΠΕ17.09) μπορου?ν να αναλα?βουν με?χρι τε?σσερα Τμη?ματα Ερευνητικη?ς Εργασι?ας ανα? τετρα?μηνο.

Τα παραπα?νω ανω?τατα ο?ρια των Τμημα?των Ερευνητικη?ς Εργασι?ας που μπορει? να αναλα?βει ο κα?θε εκπαιδευτικο?ς ισχυ?ουν ει?τε ο εκπαιδευτικο?ς υπηρετει? σε μι?α ει?τε σε περισσο?τερες σχολικε?ς μονα?δες.

Η ισχυ?ς της παρου?σης απόφασης  αρχι?ζει απο? το σχολικο? ε?τος 2016-2017.