Πιστοποίηση φοίτησης αλλοδαπών μαθητών (ιθαγένεια)

πηγή https://edu.klimaka.gr/

international school

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.Φ1/74886/Δ2/08-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου σχετικά με το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή»

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 56581/ΓΔ4,Η2/31-3-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 0004825/21-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αιτηθούν, συντρεχουσών των απαιτούμενων προϋποθέσεων και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε αναγνωρισμένα, σύμφωνα με το αρ. 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ξένα σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ7/1337/98554/Δ1/15-06-2016/ΥΠΠΕΘ

Θέμα: Διαβίβαση Εγκυκλίου με τίτλο ?Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας ?.

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ.Φ7/1589/138056/Δ1/04-09-2015, Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίων και προκειμένου οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης να αποσυμφορηθούν ως προς την διαδικασία έκδοσης του συγκεντρωτικού πιστοποιητικού για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» , η Υπηρεσία μας προβαίνει σε διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την έκδοση του εν λόγω πιστοπoιητικού.

Αρμόδια όργανα:

Α) Δ/ντές σχολικών μονάδων

ΟΙ διευθυντές των σχολικών μονάδων ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων εισάγουν τα παρακάτω στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool»
1. Όνοματεπώνυμο
2. Πατρώνυμο
3. Μητρώνυμο
4. Ημ. Γέννησης
5. Στοιχεία Φοίτησης/Προαγωγής/Απόλυσης παρελθόντων ετών του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα
Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των εν λόγω στοιχείων θα ενημερωθείτε με σχετική οδηγία από την υποστηρικτική ομάδα «myschool»

Β)Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

Προκειμένου να εκδοθεί συγκεντρωτικό πιστοποιητικό για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου , ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει οριστεί για την διεκπεραίωση αυτού, εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» την αντίστοιχη βεβαίωση, με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρίσει οι Δ/ντές Σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ1/143059/δ2/14-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

Θέμα :«Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα».

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. Φ7/1589/138056/Δ1/04-09-2015 εγκυκλίου με θέμα «Διαβίβαση Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο ??Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας??» και προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να εκδώσουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, οι Διευθύνσεις Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ παρέχουν με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινιστικές οδηγίες και υποδείγματα πιστοποιητικών.

Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα (9) τάξεων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ) είτε έξι (6) τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ). Επομένως, για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν ολοκλήρωσε τη φοίτηση επιτυχώς.

Ως εκ τούτου, το σχετικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, θα εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε σχολεία της οποίας φοίτησε ο αλλοδαπός μαθητής, ύστερα από αίτηση του γονέα, κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικας, προσκομίζοντας βεβαιώσεις φοίτησης από τα αντίστοιχα σχολεία, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ) (εννεαετής φοίτησης) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ) (εξαετής φοίτησης).

Στην περίπτωση κατά την οποία, ένας μαθητής φοίτησε σε σχολεία διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το τελευταίο σχολείο.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα χορηγούν βεβαιώσεις φοίτησης των αλλοδαπών μαθητών κατόπιν αίτησης των γονέων, κηδεμόνων τους ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικες. Στις εν λόγω βεβαιώσεις θα αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις μόνο στις οποίες η φοίτησή τους είναι επιτυχής(προαγωγή- απόλυση).

Παρακαλούμε η συμπλήρωση των στοιχείων, τόσο στις βεβαιώσεις όσο και στα πιστοποιητικά, να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι: η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε εννέα τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.

Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.

Σας επισυνάπτουμε σχέδιο
α)πιστοποιητικού εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
β)πιστοποιητικού εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα που θα χορηγείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ7/1589/138056/Δ1/04-09-2015/ΥΠΠΕΘ

Θέμα:Διαβίβαση Εγκυκλίου με τίτλο ?Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας?.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015 δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω ημερομηνία ο Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας-Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για την χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Προκειμένου οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης να διευκολυνθούν ως προς το έργο τους, στην έκδοση του συγκεντρωτικού πιστοποιητικού, σας διαβιβάζουμε τη με αρ.πρωτ.130181/18258/25-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και παρακαλούμε όπως μελετήσετε ιδιαίτερα τα άρθρα 1Α και 1Β της ανωτέρω εγκυκλίου η οποία και σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου της όγκου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 

Λήψη των πιστοποιτηικών επιτυχούς φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο