Εγγραφές μαθητών στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της ΔΔΕ Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

 

images

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α?/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α?/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α?/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 11 και 12 του Π.Δ. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α΄/07-2-1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».

6. Τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης, βάσει της με αριθμό Φ.353.1./324/ 105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α.

7. Τη με αριθμό ΣΤ5/56/17-11-2000 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ?με εντολή Υπουργού? στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών».

8. Τη με αριθμό Δ4/701/1-9-86 (ΦΕΚ 660/τ.Β΄/2-10-86) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των περιοχών αρμοδιότητας των Διευθύνσεων και Γραφείων Δ.Ε.».

9. Τη με αριθμό Γ2/1004/17-06-1982 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, με θέμα «Εγγραφή αποφοίτων Γυμνασίου στα Λύκεια».

10. Τη με αριθμό Φ.20/82041/20-5-2016 (ΦΕΚ 1489/τ.Β΄/26-05-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

11. Τη με αριθμό 1333811/12-08-2016 (ΦΕΚ 2627/τ.Β΄/24-08-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια».

12. Τη με αριθ. Φ.19/1103/04-03-22 προηγούμενη απόφασή μας και τις τροποποιήσεις της:

Φ.19/2847/03-05-07, Φ.19/4769/09-07-08, Φ.19/3578/07-06-10, Φ.19.1/9996/22-06- 11, Φ.19.1/5537/01-09-2011, Φ.19.1/7209/27-05-2014 και Φ.19.1/4865/21-05-2015.

13. Τη με αριθ. Φ.19/841/02-05-2007 απόφαση του Γραφείου Ε.Ε. Ν. Σερρών.

14. Τo με αριθ. Φ.2.1/1978/06-03-2017 έγγραφό μας: «Πρόταση για τη λειτουργία Ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018».

15. Τις στεγαστικές δυνατότητες και τη γεωγραφική θέση των διδακτηρίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών καθώς και την ανάγκη για σύμμετρη κατανομή του μαθητικού πληθυσμού σε αυτά.

16. Τη χιλιομετρική απόσταση των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών από τις σχολικές μονάδες.

17. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Σερρών.

Αποφασίζουμε

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Ορίζουμε τις εγγραφές μαθητών στην πρώτη (Α΄) τάξη των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με βάση την υπεύθυνη δήλωση του γονέα που θα κατατίθεται στο Γυμνάσιο αποφοίτησης πριν από την έναρξη των εγγραφών, ως εξής:

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) το 1ο Γυμνάσιο Σερρών εκτός από τους απόφοιτους του 4ου και του 23ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών οι οποίοι θα εγγράφονται στο 3ο Γ.ΕΛ. Σερρών.

β) το 3ο Γυμνάσιο Σερρών οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από τα 3ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία Σερρών καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ορεινής.

γ) το 6ο Γυμνάσιο Σερρών οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και εξής θα εξαιρούνται από τους απόφοιτους του 1ου Γυμνασίου και όσοι μαθητές είχαν αποφοιτήσει από:

α) το 21ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών οι οποίοι θα εγγράφονται στο 5ο ΓΕ.Λ. Σερρών.

β) το 25ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών οι οποίοι θα εγγράφονται στο 4ο ΓΕ.Λ. Σερρών.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) το 2ο Γυμνάσιο Σερρών.

β) το Γυμνάσιο Λευκώνα και δεν διαμένουν στη Δημοτική Κοινότητα Καπετάν Μητρουσίου.

3ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) το 6ο Γυμνάσιο Σερρών.

β) το 3ο Γυμνάσιο Σερρών οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από το 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

β) το 1ο Γυμνάσιο Σερρών οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από το 4ο και το 23ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

4ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από το 4ο Γυμνάσιο Σερρών.

Επίσης, από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και εξής θα εγγράφονται και οι μαθητές που αποφοίτησαν από το 1ο Γυμνάσιο οι οποίοι ήταν απόφοιτοι του 25ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

5ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) το 5ο Γυμνάσιο Σερρών.

β) το Γυμνάσιο Σκοτούσσας και διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων.

Επίσης, από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και εξής θα εγγράφονται και οι μαθητές που αποφοίτησαν από το 1ο Γυμνάσιο Σερρών οι οποίοι ήταν απόφοιτοι του 21ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Γενικό Λύκειο Αλιστράτης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Αλιστράτης.

Γενικό Λύκειο Βυρώνειας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια Βυρώνειας και Νέου Πετριτσίου.

Γενικό Λύκειο Ηράκλειας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) τα Γυμνάσια Ηράκλειας και Κοίμησης.

β) το Γυμνάσιο Σκοτούσσας με εξαίρεση τους μαθητές που διαμένουν στην Τ. Κοινότητα Καλών Δένδρων, οι οποίοι εγγράφονται στο 5ο Λύκειο Σερρών και τους μαθητές που διαμένουν στην Τ. Κοινότητα Νέας Τυρολόης οι οποίοι εγγράφονται στο Λύκειο Προβατά.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια Δραβήσκου και Νέας Ζίχνης.

Γενικό Λύκειο Μαυροθάλασσας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Μαυροθάλασσας.

Γενικό Λύκειο Νέου Σκοπού Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Νέου Σκοπού.

Γενικό Λύκειο Νιγρίτας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια Νιγρίτας και Δημητριτσίου.

Γενικό Λύκειο Πεντάπολης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια Αγίου Πνεύματος και Νέου Σουλίου.

Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροΐων Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια Κάτω Ποροΐων και Λιβαδιάς.

Γενικό Λύκειο Προβατά Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) το Γυμνάσιο Στρυμονικού.

β) το Γυμνάσιο Λευκώνα και διαμένουν στη Δημοτική Κοινότητα Καπετάν Μητρουσίου.

γ) το Γυμνάσιο Σκοτούσσας και διαμένουν στην Τ. Κοινότητα Νέας Τυρολόης.

Γενικό Λύκειο Ροδολίβους Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια Πρώτης και Παλαιοκώμης.

Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια Αχλαδοχωρίου και Σιδηροκάστρου.

Γενικό Λύκειο Σκουτάρεως Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Σκουτάρεως.

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Εγγραφές στην πρώτη (Α?) τάξη ΕΠΑ.Λ.

Οι μαθητές εγγράφονται στην πρώτη (Α΄) τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με βάση την υπεύθυνη δήλωση του γονέα που θα κατατίθεται στο Γυμνάσιο αποφοίτησης πριν από την έναρξη των εγγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος, ως εξής:

1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών ? 2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται στην πρώτη (Α΄) τάξη του 1ου ή του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών, με βάση τον Τομέα που σκοπεύουν να ακολουθήσουν κατά τη φοίτησή τους στη δευτέρα (Β?) τάξη ? και αν πρόκειται για τον Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας με βάση την Ειδικότητα που σκοπεύουν να ακολουθήσουν στην τρίτη (Γ?) τάξη ? οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) τα Γυμνάσια της πόλεως των Σερρών.

β) τα Γυμνάσια Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου και Λευκώνα.

γ) το Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος και δεν διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου.

δ) το Γυμνάσιο Σκοτούσσας και διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων.

ε) το Γυμνάσιο Στρυμονικού και δεν διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες Καλόκαστρου

(Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι), Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό), Ζευγολατιού, Χείμαρρου ή Τριάδας.

στ) το Γυμνάσιο Σκουτάρεως (προαιρετικά).

ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας Σερρών:

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) τα Γυμνάσια Ηράκλειας και Κοίμησης.

β) το Γυμνάσιο Στρυμονικού και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ζευγολατιού, Χείμαρρου και Τριάδας.

γ) το Γυμνάσιο Σκοτούσσας και δεν διαμένουν στην Τ. Κοινότητα Καλών Δένδρων.

ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) τα Γυμνάσια Αλιστράτης, Δραβήσκου, Νέας Ζίχνης, Παλαιοκώμης και Πρώτης.

β) το Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος και διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου.

ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) τα Γυμνάσια Δημητριτσίου, Μαυροθάλασσας και Νιγρίτας.

β) το Γυμνάσιο Σκουτάρεως (προαιρετικά).

γ) το Γυμνάσιο Στρυμονικού και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) και Λιβαδοχωρίου (Βαρικό, Λιβαδοχώρι).

ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) τα Γυμνάσια Κάτω Ποροΐων και Λιβαδιάς.

β) το Γυμνάσιο Βυρώνειας και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό (προαιρετικά).

ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που αποφοίτησαν από:

α) τα Γυμνάσια Αχλαδοχωρίου, Νέου Πετριτσίου και Σιδηροκάστρου.

β) το Γυμνάσιο Βυρώνειας ? προαιρετικά όσοι διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό.

Εγγραφές ? Μετεγγραφές στη δευτέρα (Β?) τάξη ΕΠΑ.Λ.

Οι μαθητές εγγράφονται/μετεγγράφονται στη δευτέρα (Β΄) τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με βάση τον Τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, ως εξής:

1. Τομέας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Πληροφορικής (Τομέας κοινός στα ΕΠΑ.Λ.: 1ο Σερρών, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας, Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου):

1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών.

β) των Γενικών Λυκείων της πόλεως των Σερρών και του Γενικού Λυκείου Νέου Σκοπού.

γ) του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης και δεν διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου.

δ) του Γενικού Λυκείου Σκουτάρεως (προαιρετικά).

ε) του Γενικού Λυκείου Προβατά και δεν διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι), Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό), Ζευγολατιού,

Χείμαρρου ή Τριάδας.

ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

Ι. Όταν λειτουργεί ο Τομέας Πληροφορικής στο ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου

α) του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας.

β) του ΓΕ.Λ. Ηράκλειας.

γ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ζευγολατιού, Χείμαρρου και Τριάδας.

ΙΙ. Όταν δεν λειτουργεί ο Τομέας Πληροφορικής στο ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου

α) των ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου.

β) των ΓΕ.Λ. Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου.

γ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ζευγολατιού, Χείμαρρου και Τριάδας.

δ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας ? προαιρετικά όσοι διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό.

ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης.

β) των ΓΕ.Λ. Αλιστράτης, Νέας Ζίχνης και Ροδολίβους.

γ) του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης και διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου.

ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας.

β) των ΓΕ.Λ. Μαυροθάλασσας και Νιγρίτας.

γ) του ΓΕ.Λ. Σκουτάρεως (προαιρετικά).

δ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) και Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης.

β) του ΓΕ.Λ. Κάτω Ποροΐων.

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό (προαιρετικά).

ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου Σερρών

Ι. Όταν λειτουργεί ο Τομέας Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου.

β) του ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου.

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας ? προαιρετικά όσοι διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρί-

ου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό.

ΙΙ. Όταν δεν λειτουργεί ο Τομέας Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου

Οι παραπάνω μαθητές εγγράφονται στο ΕΠΑΛ Ηράκλειας.

2. Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Τομέας κοινός στα ΕΠΑ.Λ.: 2ο Σερρών, Νέας Ζίχνης, Νιγρίτας, Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου).

2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών.

β) των Γενικών Λυκείων της πόλεως των Σερρών και του Γενικού Λυκείου Νέου Σκοπού.

γ) του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης και δεν διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου.

δ) του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας και είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Σκοτούσσας (προαιρετικά).

ε) του Γενικού Λυκείου Σκουτάρεως (προαιρετικά).

στ) του Γενικού Λυκείου Προβατά και δεν διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) και Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης.

β) των ΓΕ.Λ. Αλιστράτης, Νέας Ζίχνης και Ροδολίβους.

γ) του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης και διαμένουν στην Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου.

ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας.

β) των ΓΕ.Λ. Μαυροθάλασσας και Νιγρίτας.

γ) του ΓΕ.Λ. Σκουτάρεως (προαιρετικά).

δ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) και Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης.

β) του ΓΕ.Λ. Κάτω Ποροΐων.

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό (προαιρετικά).

ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. και του ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου.

β) του ΕΠΑ.Λ. και του ΓΕ.Λ. Ηράκλειας (προαιρετικά μόνο όσοι είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Σκοτούσσας).

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας ? προαιρετικά όσοι διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό.

3. Τομέας ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας κοινός στα ΕΠΑ.Λ.: 2ο Σερρών, Ηράκλειας, Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου).

2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών και των ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης και Νιγρίτας.

β) των ΓΕ.Λ. της πόλεως των Σερρών και των ΓΕ.Λ. Αλιστράτης, Μαυροθάλασσας, Νέας Ζίχνης, Νέου Σκοπού, Νιγρίτας, Πεντάπολης, Ροδολίβους και Σκουτάρεως.

γ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και δεν διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες Ζευγολατιού, Χείμαρρου ή Τριάδας.

ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας.

β) του ΓΕ.Λ. Ηράκλειας.

γ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ζευγολατιού, Χείμαρρου και Τριάδας.

ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης.

β) του ΓΕ.Λ. Κάτω Ποροΐων.

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό (προαιρετικά).

ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου.

β) του ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου.

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας ? προαιρετικά όσοι διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό.

4. Τομέας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Τομέας κοινός στα ΕΠΑ.Λ.: 1ο Σερρών, Νιγρίτας, Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου).

1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών και του ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης.

β) των ΓΕ.Λ. της πόλεως των Σερρών και των ΓΕ.Λ. Αλιστράτης, Νέας Ζίχνης, Νέου Σκοπού, Πεντάπολης και Ροδολίβους.

γ) του Γενικού Λυκείου Σκουτάρεως (προαιρετικά).

δ) του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας (προαιρετικά όσοι από αυτούς είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Σκοτούσσας).

ε) του Γενικού Λυκείου Προβατά και δεν διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) ή Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας.

β) των ΓΕ.Λ. Μαυροθάλασσας και Νιγρίτας.

γ) του ΓΕ.Λ. Σκουτάρεως (προαιρετικά).

δ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) και Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης.

β) του ΓΕ.Λ. Κάτω Ποροΐων.

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) και το Ομαλό (προαιρετικά).

ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου.

β) του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας (προαιρετικά όσοι από αυτούς είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Σκοτούσσας).

γ) του ΓΕ.Λ. Βυρώνειας ? προαιρετικά όσοι διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ακριτοχωρίου (Ακριτοχώρι, Θρακικό) ή το Ομαλό.

5. Τομέας ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ? ΕΥΕΞΙΑΣ

i. Ειδικότητες: Βοηθού Νοσηλευτή και Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας και στις ειδικότητες Βοηθού

Νοσηλευτή και Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων (Ειδικότητες κοινές στα ΕΠΑ.Λ.: 2ο Σερρών, Νιγρίτας και Ηράκλειας).

2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών και του ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης.

β) των ΓΕ.Λ. της πόλεως των Σερρών και των ΓΕ.Λ. Αλιστράτης, Νέας Ζίχνης, Νέου Σκοπού, Πεντάπολης και Ροδολίβους.

γ) του ΓΕ.Λ. Σκουτάρεως (προαιρετικά).

ε) του Γενικού Λυκείου Προβατά και δεν διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι), Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό), Ζευγολατιού,

Χείμαρρου ή Τριάδας.

ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) των ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας, Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης.

β) των ΓΕ.Λ. Βυρώνειας, Ηράκλειας, Κάτω Ποροΐων και Σιδηροκάστρου.

γ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Ζευγολατιού, Χείμαρρου και Τριάδας.

ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας.

β) των ΓΕ.Λ. Μαυροθάλασσας και Νιγρίτας.

γ) του ΓΕ.Λ. Σκουτάρεως (προαιρετικά).

δ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) και Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ii. Ειδικότητα: Βοηθού Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας και στην ειδικότητα Βοηθού

Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων (Ειδικότητα που λειτουργεί μόνο στο: 2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών).

2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη όλων των ΕΠΑ.Λ. και των ΓΕ.Λ. της Π.Ε. Σερρών.

iii. Ειδικότητες: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, Αισθητικής Τέχνης και Κομμωτικής Τέχνης

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας και στις ειδικότητες Βοηθού Φυσικοθεραπευτή, Αισθητικής Τέχνης και Κομμωτικής Τέχνης (Ειδικότητες που λειτουργούν μόνο στο: 1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών).

1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη όλων των ΕΠΑ.Λ. και των ΓΕ.Λ. της Π.Ε. Σερρών.

6. Τομέας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Μηχανολογίας (Τομέας κοινός στα ΕΠΑ.Λ.: 1ο Σερρών, Νιγρίτας και Σιδηροκάστρου).

1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών και του ΕΠΑ.Λ. Νέας Ζίχνης.

β) των ΓΕ.Λ. της πόλεως των Σερρών και των ΓΕ.Λ. Αλιστράτης, Νέας Ζίχνης, Νέου Σκοπού, Πεντάπολης και Ροδολίβους.

γ) του Γενικού Λυκείου Σκουτάρεως (προαιρετικά).

δ) του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας (προαιρετικά όσοι από αυτούς είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Σκοτούσσας).

ε) του ΓΕ.Λ. Προβατά και δεν διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) ή Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) του ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας.

β) των ΓΕ.Λ. Μαυροθάλασσας και Νιγρίτας.

γ) του ΓΕ.Λ. Σκουτάρεως (προαιρετικά).

δ) του ΓΕ.Λ. Προβατά και διαμένουν στις Τ. Κοινότητες Καλόκαστρου (Καλόκαστρο, Κεφαλοχώρι) και Λιβαδοχωρίου, (Λιβαδοχώρι, Βαρικό).

ΕΠΑ.Λ. Σιδηροκάστρου Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη:

α) των ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου.

β) των ΓΕ.Λ. Βυρώνειας, Κάτω Ποροΐων και Σιδηροκάστρου.

γ) του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας (προαιρετικά όσοι από αυτούς είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Σκοτούσσας).

7. Τομέας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Στη δευτέρα (Β΄) τάξη, στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (Τομέας που λειτουργεί μόνο στο: 1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών).

1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Εγγράφονται οι μαθητές που προήχθησαν από την πρώτη τάξη όλων των ΕΠΑ.Λ. και των ΓΕ.Λ. της Π.Ε. Σερρών.

ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 4ου (ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ) ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων παρακαλούνται, να διαβιβάσουν τα Απολυτήρια των μαθητών της Γ΄ τάξης υπηρεσιακά, με ονομαστική κατάσταση και με απόδειξη στα Λύκεια, με βάση αυτά που ορίζονται στα προηγούμενα και να ενημερώσουν τους μαθητές ότι οι εγγραφές στα Λύκεια (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Επίσης οι Διευθυντές των σχολείων να μεριμνήσουν, ώστε κατά τη διενέργεια των εγγραφών να εξασφαλίζεται η εγγραφή των αδελφών στο ίδιο σχολείο, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

Τέλος, στην περίπτωση που γονείς ή ενήλικες μαθητές προβάλουν εξαιρετικά σοβαρό λόγο για εγγραφή σε διαφορετικό από το οριζόμενο στην παρούσα απόφαση σχολείο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα σχολείο που οφείλουν να φοιτήσουν βάσει της παρούσας απόφασης, το αργότερο μέχρι τις 27 Ιουνίου. Ο Διευθυντής του σχολείου θα εξετάζει το ζήτημα και θα αποφαίνεται για την κοινοποίηση ή όχι της αίτησης, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Διευθυντή Δ.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος, δύναται να βελτιωθεί ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη κάθε διδακτικού έτους ή σε έκτακτες περιστάσεις όποτε κριθεί αναγκαίο.